Home About Us Doelstellingen en strategie

Doelstellingen en Strategie

De voornaamste missies van CODA-CERVA betreffen de taken van een overheidsdienst en wetenschappelijke instellling op het vlak van diergeneeskunde en voedselveiligheid.

Doelstellingen en strategie CODA-CERVA

 

Het CODA-CERVA verleent wetenschappelijke en technische ondersteuning op nationaal en internationaal vlak wat betreft de strijd tegen besmettelijke dierenziekten, bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteitsgarantie van de voedselproductie van dierlijke en plantaardige oorsprong op het vlak van zoönosen, residuen en contiminanten. Dit vertaalt zich in volgende missies


A. de verbetering van de diagnostische methoden en profylactie voor een efficiëntere strijd tegen dierenziekten met bijzondere aandacht voor ziekten die direct of indirecteen impact op de humane gezondheid hebben.
- Een nieuwe eenheid werd gecreëerd die als specifieke opdracht de ontwikkeling en het uitvoeren van moleculaire analyses, eventueel in groot aantal, voor de opsporing en de karakterisering van bijzonder besmettelijke virussen heeft (lijst van de World Organisation for Animal Health, OIE)
- De onderzoeken in antibioresistentie en meer bepaald over MRSA in de diersoorten intensiveert zich teneinde te bepalen welk effect deze dierlijke problematiek op de gezondheid van de mens kan hebben.


B. Als referentielaboratorium (NRL) voor Belgische en internationale instanties:Doelstellingen en strategie CODA-CERVA

  • Het realiseren van wetenschappelijk onderzoek met het oog op de ontwikkeling en praktijkgerichte invoering van nieuwe technieken en wetenschappelijke methoden wat betreft diergeneeskunde en voedselveiligheid;
  • Na isolatie, identificatie en karakteriseren van oorzakelijke agentia, de officiële bevestiging van wettelijk gereglementeerde ziekten ;
  • Om de opvolging van het geheel van de dierenziekten en enkele humane pathogenen op een doeltreffende manier uit te voeren, is het CODA-CERVA in directe verbinding met het FAVV en de regionale opsporingscentra en organiseert het CODA-CERVA een wachtdienst (24 uur op 24 en 7 dagen op 7) voor dringende diagnoses.


C. De studie van nieuwe dierenziekten en de epidemiologie van dierenziekten, voornamelijk deze die een directe of indirecte impact hebben op de humane gezondheid alsook de studie van de rol van wilde fauna op de verspreiding van deze ziekten.
- In dit verband, ontwikkelt het CODA-CERVA momenteel een strategie van nationale on line rapportering van nieuwe gezondheidsproblematieken (her)opduikende ziekten) in samenwerking met het FAVV, de regionale opsporingscentra en de betrokken universitaire faculteiten.

Doelstellingen en strategie CODA-CERVA

 

D. De realisatie van wetenschappelijk onderzoek met het oog op het ontwikkelen en het in praktijk brengen van betere technieken en wetenschappelijke methoden voor de detectie van schadelijke contaminanten en evaluatie van het risico voor de kwaliteit en veikigheid van producten van dierlijke of plantaardige oorsprong.

 

Om zijn onderzoeksmissie uit te voeren, beschikt het CODA-CERVA over verschillende soorten personeel dat onderverdeeld is in 4 operationele directies: werknemers met ambtenarenstatus, het personeel van de rechtspersoonlijkheid en contractuele onderzoekers gefinancierd door het Federale overheidsdienst, Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (FOD), de Europese Unie en de gemeenschappen. In totaal zijn dit meer dan 180 onderzoekers en technici, die in hun taken ondersteund worden door het administratief personeel.Doelstellingen en strategie CODA-CERVA

 

De referentietaken die van nature veeleer technisch zijn, worden uitgevoerd in samenwerking met het wetenschappelijk personeel van het CODA-CERVA, de diergeneeskundigen en ingenieurs die aangeworven zijn met financiering van het FAVV (Coördinatiecentrum van diergeneeskundige diagnostiek en Voedselagentschap), het gesubsidieerd personeel, de ophaal- en vernietigingsdienst.

 

In deze context houdt het wetenschappelijk personeel zich bezig met de wetenschappelijke omkadering en is ze als enige verantwoordelijk voor referentietaken die de isolering, identificatie en karakterisering van ziekteverwekkers omvatten, evenals analyse van bepaalde voedsel- en voedercontaminanten als spoorelementen en mycotoxines.