Home
Imprimer Envoyer

Project Abrisk: Antimicrobial resistance in the microbiota from broilers and evaluation of the public health risk

Duration of the project

Starting date: 1/11/2006
Ending date: 31/10/2009

Operational Direction

Bacterial Diseases

Role of CODA-CERVA in this project

Coordinator

REPORT OF RESULTS

De concrete doelstelling van het project is het evalueren van het risico op overdracht van antimicrobiële resistentie in het algemeen en cefalosporineresistentie in het bijzonder, van braadkuikens naar de mens.

 

Hiertoe werd in een eerste werkpakket voornamelijk epidemiologisch werk verricht. Via een veldstudie werd het basisniveau van resistentie bepaald bij zowel Escherichia coli als bij Enterococcus faecium en werd het effect van een reeks potentiële risicofactoren geëvalueerd. Ook werden cefalosporineresistente E. coli selectief geïsoleerd. Op basis van de veldgegevens, aangevuld met literatuurfgegevens, werd een algemene kwantitatieve risicoevaluatie uitgevoerd om het riscico in te schatten dat een consument in aarnaking komt met ceftiofurresistente E. coli afkomstig van braadkippen.

 

In werkpakket 2 werd de genetische achtergrond van cefalosporineresistentie bij E. coli bepaald. Hierbij werd zowel onderzoek verricht naar de resistentiegenen als naar hun lokalisatie op mobiele elementen. Tevens werden E. coli isolaten van mensen en Salmonella isolaten van pluimvee ingesloten om een vergelijkende studie toe te laten tussen deze verschillende niches. Het voorkomen van identieke genen en identieke mobiele elementen bij deze isolaten wijst immers op uitwisseling van resistentie tussen pluimvee en mensen of tussen E. coli en Salmonella. Eventuele overdracht van cefalosporineresistentiegenen van pluimvee naar humane E. coli isolaten werd verder bestudeerd in een in vitro model dat het intestinale ecosysteem van de mens nabootst. Dit laat een kwantitatieve inschatting van resistentieoverdracht toe.

GENERAL INFORMATION

- Scientist responsible for this project

- Team

  • Annemieke Smet

- External partners

  • Laboratorium voor Bacteriologie en mycologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
  • Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
  • Voortplanting en bedrijfsdiergeneeskunde (UGent)
  • Eenheid Technologie en Voeding, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek

- Source of funding