Home
Afdrukken E-mail

Copyright en hergebruik

Verantwoordelijke uitgever

Pierre Kerkhofs
Algemeen Directeur van CODA-CERVA

Beheerders van de website

Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Ontwerp en opvolging

CODA-CERVA garandeert de uitgave, het beheer en de opvolging van de website www.coda-cerva.be

Copyright

© CODA-CERVA

Behoudens een andersluidende bepaling zijn de teksten en de gegevens vermeld op deze website de eigendom van CODA-CERVA. Behoudens een andersluidende bepaling maken deze rechten geenszins het voorwerp uit van een beperking in de tijd en zij zijn van toepassing op alle landen.
Voor niet commercieel gebruik kunnen de teksten en gegevens gratis worden weergegeven, zonder voorafgaande toestemming, mits de volgende vermelding:
"Bron : CODA-CERVA"
Vertalingen die men zelf maakt moeten verplicht de vermelding bevatten: "vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst" en moeten de bron vermelden.
Indien de teksten worden gebruikt in het kader van onderzoeksdoeleinden, moet de auteur aan CODA-CERVA de resultaten meedelen van het onderzoek dat werd gevoerd op basis van de informatie die op de website staat.

Copyright van foto's en illustraties

Behoudens vermeldingen onder de foto, is de lijst met copyrights van foto's en illustraties van de website opgenomen in het document .pdf in de bijlage « Copyright foto's website CODA-CERVA »
De foto's zijn niet vrij van rechten
Het logo van CODA-CERVA is een gedeponeerd en beschermd model. Elk gebruik vereist de formele schriftelijke toestemming van de algemeen directeur van CODA-CERVA. Toch bestaat er een afwijking: er wordt stilzwijgend toestemming verleend indien het logo wordt gebruikt om een link aan te maken op de homepagina van de website van CODA-CERVA. Het logo moet dan worden gebruikt in z'n geheel en zonder enige wijziging.

Verantwoordelijke inzake de toegang tot administratieve documenten en vragen met betrekking tot het hergebruik van openbare informatie: Dominique Fondu.

Voorwaarden met betrekking tot het hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. Het verzoek om toelating te verkrijgen moet schriftelijk worden gericht aan de verantwoordelijke uitgever, aan het adres van het CODA-CERVA. Er zal daar zo snel mogelijk op worden geantwoord, overeenkomstig de reglementering inzake het hergebruik van informatie uit de openbare sector (Koninklijk besluit van 29 oktober 2007).

Indien er een akkoord is, dan moet de aanvrager aan CODA-CERVA de resultaten bezorgen inzake het hergebruik van de informatie die voor hem ter beschikking werd gesteld.

Creëren van hyperlinks


 

Het creëren van hyperlinks naar de website is vrij en vereist geen enkele voorafgaande toestemming, met uitzondering van de websites die informatie verspreiden van polemische, pornografische, sektaire of xenofobische aard. Het is anderzijds ook verboden om de pagina's van deze website te integreren in de pagina's van een andere website.

CODA-CERVA behoudt zich het recht voor om te vragen dat een link wordt verwijderd, indien het van oordeel is dat die link niet strookt met het uitgeversbeleid of het imago kan schaden, ongeacht de eventuele verdere acties voor de bevoegde rechtbanken.

CODA-CERVA is van zijn kant geenszins verantwoordelijk voor de links naar z'n website.

Laatste update 5 januari 2010

 

Respect voor de persoonlijke levenssfeer

 

Het CODA-CERVA verbindt zich ertoe de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die op dit moment in België van kracht is, te respecteren:  de verwerking van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de website en het portaal “extranet” van het CODA-CERVA, zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals koninklijke besluiten dienaangaande.

Wetteksten zijn te vinden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacycommission.be).

Verzamelde gegevens / informatie en verzamelmethodes

 

Onderstaande informatie en persoonsgegevens kunnen verzameld worden tijdens uw bezoek aan de algemene website van het CODA-CERVA of aan webpagina’s met gelimiteerde toegang zoals in het portaal “extranet” van het CODA-CERVA:

·        Het IP adres van de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot het extranet van het CODA-CERVA;

·        Het geheel aan informatie betreffende de pagina’s die u bezocht heeft op het extranet en de laatste bewerkingen die u uitgevoerd hebt via deze pagina’s;

·         Uw gebruikersidentificatie wanneer u de pagina’s van het extranet met gelimiteerde toegang bezoekt;

·        De referenties van de beproevingsverslagen die u gedownload heeft uit extranet evenals de datum en het uur van de bewerking.  

·        Indien van toepassing: gegevens die op u betrekking hebben zoals opgeslagen in de databank SANITEL. SANITEL is het informaticasysteem voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. De gegevens betreffende de beslagen, de dieren uit de beslagen, de sanitair verantwoordelijken en de dierenartsen van de beslagen worden uit SANITEL getransfereerd en opgeslagen in de databank van het CODA-CERVA om de traceerbaarheid van de analyses, uitgevoerd in de laboratoria van CODA-CERVA, te garanderen en om de gezondheid van de Belgische dierpopulatie te waarborgen d.m.v. epidemiologische studies. Gedetailleerde informatie over de Sanitel databank is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (http://www.favv-afsca.be/productionanimale/animaux/sanitel/).

·        Alle andere informatie die u vrijwillig hebt gegeven, bijvoorbeeld  in het kader van 1. een klacht, 2. een inschrijving in extranet en 3. de uiting van voorkeuren m.b.t. het communiceren van informatie.   

Informatie en persoonsgegevens die op u betrekking hebben, kunnen op verschillende manieren verzameld worden:

·        D.m.v. "cookies" : een "cookie" is een klein bestand dat verstuurd wordt door onze webserver en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer; het houdt de bezochte websites bij en bevat een bepaald aantal gegevens over deze bezoeken. Het is mogelijk om ingelicht te worden over het verzenden van deze "cookie" en u hiertegen te verzetten door het juist configureren van de browser, die u toegang tot onze website of ons portaal geeft.

·         D.m.v. formulieren die ingevuld dienden te worden om bepaalde diensten op onze website of portaal toegankelijk te maken.  

·         D.m.v. gegevenstransfer vanuit de SANITEL databank zoals hierboven beschreven.

Bewerking van persoonsgegevens en finaliteiten

 

·        De gegevens die u aanbelangen worden verzameld met het oog op het bieden van een efficiënte dienstverlening en om de gezondheid van de vee populatie in België op te volgen. Zij worden enkel verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

o       efficiënt beheer van onze website en extranet (b.v.  verbetering van de kwaliteit van de beschikbare informatie, verbeterde ergonomie, verbeterd beheer, optimalisatie van de navigatie, opstellen van statistieken, enz.).

o       antwoord op (aan)vragen van gebruikers (b.v. voor het verschaffen van beproevingsverslagen die hen aanbelangen in elektronisch formaat, opzoekingen  in de archieven, klachten) ;

o    uitvoeren van epidemiologische studies in het kader van de opvolging van de diergezondheid.

          De verzamelde gegevens die op u betrekking hebben, kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden en epidemiologische studies, conform met het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992.

·        Als u ingelogd bent ten einde toegang te hebben tot een afgeschermd deel van ons portaal, is het mogelijk dat wij gegevens die betrekking tot u hebben en opgeslagen zijn in ons informaticasysteem dienen te raadplegen om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. 

Veiligheid

 

·        De ICT dienst van het CODA-CERVA  neemt de passende veiligheidsmaatregelen om u het conform gebruik van persoonsgegevens, in functie van de finaliteiten waarvoor ze werden verzameld, te garanderen,

·        Het CODA-CERVA verbindt zich ertoe passende veiligheidsmaatregelen te nemen om u te beschermen tegen verlies, misbruik, openbaarmaking aan onbevoegde derden of wijziging van de informatie en persoonsgegevens door ons verzameld zoals hierboven beschreven.

Recht tot toegang en rectificatie

 

·        De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de algemene website en het extranet van het CODA-CERVA is het CODA-CERVA zelf, dat u kan contacteren zoals beschreven in de rubriek « Contact ».

·        In overeenstemming met de wet hebt u het recht op toegang tot informatie en persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het recht tot rectificatie van deze gegevens. Op aanvraag hebt u dus het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om ons eventuele onjuistheden te communiceren. Indien veranderingen dienen aangebracht te worden in SANITEL zal het FAVV gecontacteerd worden voor verdere verwerking. Indien u deze rechten wilt uitoefenen, gelieve ons te contacteren zoals voorgesteld in de rubriek « Contact ». Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen, na controle van uw identiteit.

·        Indien u van mening bent dat de algemene website of het extranet van het CODA-CERVA  de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de bepalingen van deze tekst niet respecteert, kan u ons contacteren zoals beschreven in de rubriek « Contact ».

Contact

Voor elke vraag of verzoek betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de algemene website of het extranet van het CODA-CERVA, gelieve ons per brief te contacteren of via e-mail, geadresseerd aan:

CODA-CERVA

Ter attentie van de verantwoordelijke van de dienst ICT

Groeselenberg, 99

1180 Bruxelles (Ukkel)

e-mail:  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken