Afdrukken E-mail


Kwik - Hg

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ELEMENT :

Kwik metal : CAS N°: 7439-76-6


IN EEN PAAR LIJNEN :
Kwik (Hg)Kwik komt voor in lage concentraties in de aardkorst, voornamelijk in sulfide-ertsen (cinnaber), waaruit het gedurende eeuwen ontgonnen is voor talloze toepassingen. Metaalkwik wordt vaak gebruikt als een kathode in de elektrolytische productie van chloor, in tandvullingen, in de extractie van goud uit ertsconcentraten, in elektrische apparaten en apparaten voor het meten van temperatuur en druk.
Kwikverbindingen worden gebruikt als fungiciden in verf en op zaden en graankorrels, als ontsmettingsmiddelen, in elektrische toepassingen en als katalysatoren en tussenproducten.


Werknemers worden blootgesteld aan kwik door inademing, voornamelijk aan metaalkwik maar ook aan anorganische en organische kwikverbindingen.
Beroepen waarin de hoogste blootstelling voorkomt zijn kwikmijnbouw, werk in chlooralkali- en alkalinebatterijfabrieken en de productie van apparaten voor het meten van temperatuur en druk.
Er worden lagere blootstellingen gemeten voor mensen die werken in hospitaallaboratoria en tandklinieken. Blootstellingen worden zowel in open lucht als biologisch gemeten.


Niet-professionele bronnen van blootstelling aan kwik zijn voeding (methylkwikverbindingen, voornamelijk in waterorganismen) en tandvullingen (metaalkwik). Deze blootstellingen zijn gewoonlijk lager dan degene die normaal aangetroffen worden in beroepsomstandigheden. Kwik (Hg)

Kwikvergiftiging is een ziekte die veroorzaakt wordt door blootstelling aan kwik en/of kwikverbindingen.

Kwik is een zwaar metaal dat voorkomt in verschillende vormen die allen toxische effecten kunnen opleveren in hoge dosissen.

Zijn oxidatietoestand van nul Hg0 bestaat in de vorm van damp of als vloeibaar metaal, zijn oxidatietoestand Hg+ bestaat als anorganische zouten en zijn oxidatietoestand Hg2+ kan anorganische zouten of organokwikverbindingen vormen; de drie groepen hebben verschillende uitwerkingen.

Toxische uitwerkingen zijn schade aan de hersenen, nieren en longen.

 

Classificatie in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van 16 december 2008
Kwikmetaal

Referentie: Verordening (EG) Nr. 1272/2008 vacon het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging of terugtrekking van Verordeningen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. Publicatieblad van de Europese Unie L353/1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FR:PDF


NORMEN EN WETGEVING :

Maximumgehaltes voor levensmiddelen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0006:0009:FR:PDF
COMMISSION REGULATION (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1881/2006 ter bepaling van maximumgehaltes voor bepaalde verontreinigende stoffen in levensmiddelen.

 

Maximaal kwikgehalte in producten bestemd voor diervoeders

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0032:20060224:FR:PDF
RICHTLIJN 2002/32/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 mei 2002 over ongewenste stoffen in diervoeders

 

Aanvaardbare menselijke innameniveau

Kwik: voorlopig toelaatbare wekelijkse inname (PTWI): 5 µg/kg lichaamsgewicht

Methylkwik: PTWI 1.6 µg/kg lichaamsgewicht

FAO/WHO, 2003: Summary and conclusions of the sixty-first meeting of the Joint FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) Expert Committee on Food Additives (JECFA), Rome, 10-19 June 2003; JECFA/61/SC

and
FAO/WHO, 2006: Summary and conclusions of the sixty-seventh meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 20-29 June 2006; JECFA 67/SC

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

Kwik (Hg)De Eenheid Spoorelementen van het CODA-CERVA is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek en diensten in het domein van de voedselveiligheid, openbare gezondheid en gezondheid van dieren. Ze biedt analysefaciliteiten aan derde partijen aan door de bepaling van spoorelementen in voeding en veevoeder. Deze activiteit is geaccrediteerd in overeenstemming met de Europese Kwaliteitsnorm ISO 17025.

Het CODA-CERVA analyseert kwik en andere elementen in epibenthosorganismen en -afzettingen om de verontreiniging te controleren van mariene organismen en afzettingen in gebieden waar baggerspecie wordt afgezet. Het CODA-CERVA analyseert eveneens mariene organismen (biomonitoring) op hun kwikinhoud en die van andere spoorelementen als bijdrage van België aan ICES (Internationale Raad voor het onderzoek van de zee) onder de OSPARCOM- Conventie (Oslo en Parijs Commissie).
Kwik (Hg)


Het CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de bepaling van spoorelementen in voeding en veevoeder.

 

WETENSCHAPPELIJK TEAM :
Nadia Waegeneers
Ann RuttensCODA-CERVA PUBLICATIES :

2009

- De Temmerman, L., Waegeneers, N., Claeys, N., Roekens, E. 2009. Comparison of concentrations of mercury in ambient air to its accumulation by leafy vegetables, an important step in terrestrial food chain analysis. Environ. Pollut., 157, 1337-1341
- De Temmerman, L., Hoenig, M. 2009. Transfert d'éléments traces toxiques des sols arables vers les pommes de terre, le froment et l'épautre. Dans: Contaminations métalliques des agrosystèmes péri-industriels. Philippe Cambier, Christian Schwarz, Folkert van Oord (Eds), Editions Quae, Versailles cedex, 2009, 149-161
- Waegeneers, N., Hoenig, M., Goeyens, L., De Temmerman, L. 2009. Trace elements in home-produced eggs in Belgium: levels and spatiotemporal distribution. Science Total Environ. 407, 4397-4402

2007

- De Temmerman, L., Claeys, N., Roekens, E., Guns, M. 2007. Biomonitoring of airborne mercury with perennial ryegrass cultures. Environ. Pollut. 146, 458-462

1999

- Guns, M., Van Hoeyweghen, P., Vyncke, W. and Hillewaert, H. 1999. Tracé elements in selected benthic invertebrates from Belgian coastal waters (1981-1996). Marine Pollution Bulletin 38: 1184-1193.
- Vyncke, W., Hillewaert, H., Guns, M. and Van Hoeyweghen P. 1999. Trace elements in cut through shell (Spisula subtruncata) from Belgian coastal waters. Food Additives and Contaminants 16: 1-8.